ŠKOLA

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

Základní umělecká škola Heleny Salichové, se sídlem 1. května 330, Ostrava-Polanka n/O, 72525, IČO 61989231 (dále jen "ZUŠ") jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování
 • osobní údaje jsou v ZUŠ zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým řádem
 • pokud jsou v ZUŠ zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od ZUŠ informaci o zpracování Vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným v ZUŠ
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ
  • podat stížnost dozorovému orgánu
 • pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním
 • svá práva vůči ZUŠ uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  Společnost Moore Advisory CZ s.r.o.

  se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00, Praha 8

  IČO: 09692142

  • kontaktní osoba Ing. Petr Štětka
  • telefon: +420 734 647 701
  • e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
  • doručovací / komunikační adresa: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00, Praha 8
  • datová schránka: q4hs4wu

Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.